Úplné znění pravidel soutěže o slosování Barbie

Definice

  1. Soutěž – slosovací soutěž pořádaná pod názvem "Soutěž o Barbie, Kena a autíčko z filmu Barbie" za podmínek uvedených v pravidlech;
  2. Pořadatel – společnost Sirowa Czech s.r.o. se sídlem Lomnického 1705/5, Praha, 140 00 CZ, IČO 05135931, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 258808 (dále jen „pořadatel“).
  3. Sponzor – „pořadatel“
  4. Soutěžící – zletilá fyzická osoba splňující podmínky účasti v soutěži, splněním soutěžního úkolu dle podmínek uvedených v Pravidlech

 

Obecná ustanovení

Tato úplná pravidla upravují podmínky soutěže značky OPI o dárkový balíček Barbie, Kena a autíčka z filmu Barbie, který do soutěže poskytla firma Sirowa Czech s.r.o., ve spolupráci s Mattel Czech Republic s.r.o.
Tato úplná pravidla jsou jediným závazným dokumentem, který upravuje podmínky dané soutěže.

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků ze strany pořadatele.

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Sirowa Czech s.r.o. se sídlem Lomnického 1705/5, Praha, 140 00 CZ, IČO 05135931, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 258808 (dále jen „pořadatel“).

 

Podmínky účasti

  1. Soutěžícím se může stát fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům splňující všechny předpoklady účasti uvedené v pravidlech.

  2. Podmínkou účasti v Soutěži je:
    bydliště na území České republiky (nebo Slovenské republiky), nákup na opishop.cz v libovolné výši během soutěžního období a projev souhlasu se zařazením do slosování pomocí vložení svého e-mailu do růžového formuláře, který se nachází ve třetím kroku košíku.

  3. Účast v soutěži je dobrovolná.

 

I. Termín soutěže

Soutěž trvá od 20. 7. 2023 do 9. 8. 2023

 

II. Místo konání soutěže

Soutěž probíhá na oficiálním e-shopu značky OPI - opishop.cz.

Soutěžící

Soutěžící je rezident České nebo Slovenské republiky.

Soutěžící si je vědom, že soutěž má omezenou dobu trvání, a to od 20.července do 9.srpna 2023.

Soutěžící se do soutěže může zapojit s každým uvedeným e-mailem k objednávce pouze jednou.


Mechanika

Do slosovací soutěže o celkem 3 balíčky s Barbie, Kenem a filmovým autem bude zařazen každý, kdo nakoupí na opishop a udělí souhlas se zařazením své osoby do soutěže.


Výhra

Cena v soutěži je následující balíček:

1x Barbie, 1x Ken a autíčko k filmu Barbie.
Celkem jsou připraveny k předání výhercům tři balíčky.

Pravidla udělování cen a výběr výherců

Po skončení soutěžního období (20. 7.-9. 8. 2023) vybere pořadatel tři výherce o balíček Barbie, Kena a autíčka.

Ze všech soutěžících zařazených do slosování o výhru v soutěži vylosuje pořadatel soutěže nejpozději ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne ukončení soutěžního období 3 (tři) soutěžící, kteří se stanou výherci výhry v soutěži. Současně budou vylosováni i 2 (dva) náhradníci pro případ, že vylosovaní výherci neprokáží splnění podmínek v soutěži nebo nesplní podmínky pro předání výhry v soutěži stanovené níže v těchto pravidlech.

Výherci výhry budou kontaktování pořadatelem soutěže ve lhůtě dvanácti pracovních dnů od losování, a to na uvedený e-mail v růžovém formuláři. Výherci budou uvedeni také na stránce Barbie . Pořadatel je povinen ve vztahu ke každému výherci uskutečnit nejvýše tři pokusy o oznámení výhry. Budou-li všechny pokusy neúspěšné, je pořadatel oprávněn rozhodnout o tom, že takový výherce ztrácí nárok na výhru.

Nepodaří-li se výherce kontaktovat ani při třetím pokusu, ztrácí tento výherce nárok na výhru a na jeho místo nastoupí vylosovaný náhradník. Pořadatel soutěže bude vůči tomuto náhradníkovi postupovat stejným způsobem jak uvedeno výše. Nepodaří-li se pořadateli soutěže vylosovaného náhradníka kontaktovat nebo neprokáže-li ani tento náhradník splnění podmínek účasti v soutěži, výhra v soutěži propadá a nebude dále udělena.

Výherce výhry je povinen uvést adresu, na kterou bude výherní balíček zaslán, a také si výhru převzít od dopravce. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé výherci výhry v souvislosti s čerpáním výhry.

Nebude-li výherce výhry při jejím uplatnění postupovat tak, jak je uvedeno výše v těchto pravidlech, ztrácí bez dalšího na tuto výhru v soutěži nárok.

 

Vyloučení ze soutěže

Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.

Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této soutěže ze strany takového účastníka nebo některého z účastníků či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v soutěži.

Reklamace

Veškeré stížnosti na způsob vedení soutěže podávají soutěžící písemně doporučeně na adresu Pořadatele s poznámkou: „Soutěž o Barbie, Kena a autíčko z filmu Barbie“

Reklamaci je možné uplatnit v průběhu Soutěže.

Písemná stížnost by měla obsahovat jméno, příjmení, podrobnou adresu soutěžícího, důvod stížnosti, předpokládaný způsob vyřízení stížnosti a vlastnoruční podpis.

Reklamace jsou posuzovány pořadatelem ihned po jejich obdržení. Na reklamace nesplňující podmínky soutěže nebude brán zřetel.

 

III. Závěrečná ustanovení

Pořadatel je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou číslovaných dodatků a zveřejněno na níže uvedených internetových stránkách

Dárkové balíčky, které nebudou výhercům soutěže vydané, propadají ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher.

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možná.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících.

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Je možné také využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách, pod odkazem ze stránek:
https://www.opishop.cz/uplne-zneni-pravidel-souteze-o-slosovani-barbie 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.