Poučení o ochraně osobních údajů

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Níže uvedené informace jsou poskytnuty v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

 

Totožnost správce a jeho kontaktní údaje:

Sirowa Czech s.r.o.

IČ: 05135931

se sídlem Lomnického 1705/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 258808       

(dále jen „správce“)

tímto Vás jakožto subjekt údajů informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou správcem zpracovány v rozsahu, jakém jste tyto údaje správci poskytl/a, a to na základě Vaší žádosti o účast v soutěži „OPI Trends 2022“ pořádaných naší Společností jakožto správcem.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude možné Vám předat případnou výhru.

 

 1. Zdroje osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou získávány od Vás jakožto subjektu údajů.

 

 1. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování správcem

Správce zpracovává (sám či prostřednictvím zpracovatele) následující kategorie Vašich osobních údajů:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

 

 1. Kategorie subjektů údajů

Jste fyzickou osobou, jíž se osobní údaje týkají, a to konkrétně zákazníkem správce.

 

 1. Kategorie zpracovatelů a příjemců osobních údajů

Příjemcem Vašich osobních údajů je především správce. Dále jím může být externí subjekt poskytující služby správci, a to zejména zajišťující:

 • účetní služby, služby daňových poradců a auditorů
 • právní služby
 • organizaci soutěže
 • služby v oblasti IT, cloudová úložiště
 • služby reklamní, marketingové

 

Ujišťujeme Vás, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje či k nim budou mít přístup, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato povinnost trvá i po skončení našeho smluvního vztahu.

 1. Účel a důvody zpracování osobních údajů Zpracování osobních údajů probíhá u správce

Účelem a důvodem zpravování Vašich osobních údajů je Vaše účast v soutěži pořádané naší společností.

 

 1. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, jsou správcem prověřeny, smluvně zajištěn jejich respekt k právům subjektů údajů na ochranu osobních údajů a soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

V souladu s vnitřními předpisy správce, smlouvou či příslušnými právními předpisy jde ve všech případech zpracování osobních údajů o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a oprávněných zájmů, či z příslušných právních předpisů.

 

 1. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. Správce může bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 

 1. Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR  Vás správce informuje o Vašem právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Dále Vás informujeme o Vašem právu na přenositelnost Vašich osobních údajů. To spočívá v povinnosti správce předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získáte větší kontrolu nad svými osobními údaji a máte rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

Pokud zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. Pokud si nejste jisti obsahem či formou takové žádosti, kontaktujte nás e-mailem (info@opishop.cz).
 • Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Máte právo obrátit se se svým podnětem na dozorový úřad přímo bez učinění předchozích kroků.
 • Dále máte právo žádat výmaz Vašich osobních údajů. Správce Vaší žádosti neprodleně vyhoví, pokud již osobní údaje nebudou potřeba pro účel, pro který byly získány, případně pokud nastane jiný z oprávněných důvodů. Správce však žádosti nevyhoví, pokud není důvodná (zejména pokud neuplynuly skartační lhůty dle platných právních předpisů); tuto skutečnost Vám sdělí společně důvody dalšího zpracování.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1. Prohlášení správce

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů soutěžících splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

 • zpracováváme osobní údaje svých soutěžících pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu, nepracujeme s citlivými osobními údaji jako osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě, genetickém údaji či biometrickém údaji subjektu údajů,
 • splňujeme informační povinnost podle zákona o ochraně osobních údajů,
 • umožňujeme subjektům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,
 • osobní údaje skartujeme po uplynutí zákonných skartačních lhůt (stanovených zejména daňovými předpisy),
 • plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
 • údaje nepředáváme a ani nebudeme předávat do třetích zemí.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Pro případ dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů lze kontaktovat správce písemně či elektronicky prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

 

 

V Praze dne 1.5.2022

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.